[1]
T. T. Được và N. H. Hiệp, “Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm sinh học đến sự sinh trưởng và năng suất bắp tại tỉnh Đồng Tháp”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 2, tr 172-184, tháng 4 2022.