[1]
Đ. X. Hải, “Cấu trúc tu từ và chuỗi từ vựng trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Việt chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 1-8, tháng 12 2022.