[1]
H. N. N. Tiền, L. T. Hiệp, L. T. M. Hạnh, L. N. Tiến, và P. T. T. Dương, “Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun paclobutrazol đến sinh trưởng và hàm lượng tinh dầu của cây sen thơm (Plectranthus hadiensis var. tomentosus (Benth. ex E. Mey.) Codd) trồng chậu”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 4, tr 115-123, tháng 8 2022.