[1]
T. T. T. Hiền, “THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla paramamosain”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 1-8, tháng 6 2022.