[1]
V. T. T. Phương, N. T. H. Phúc, Đ. M. Quang, và Đ. M. Quân, “Đánh giá của các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành sư phạm sinh học (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 97-108, tháng 8 2022.