[1]
N. T. K. Tiên, D. A. Tuấn, và Đ. M. Quang, “Thuận lợi và khó khăn trong việc học trực tuyến của học sinh ở một số trường trung học phổ thông”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 91-96, tháng 8 2022.