[1]
N. T. T. Trúc, T. T. M. Quyên, B. C. Doanh, Nguyễn V. D., và N. T. T. M. Khang, “Thực nghiệm đánh giá Double-Head cho bài toán phát hiện phương tiện giao thông từ không ảnh”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 4, tr 17-25, tháng 8 2022.