[1]
D. B. Thảo và Đ. T. Q. Thi, “Giải pháp sử dụng smartphone giúp học sinh học trực tuyến thí nghiệm Vật lý lớp 10”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 84-90, tháng 8 2022.