[1]
N. T. P. Oanh, V. P. Tài, N. N. Mẫn, B. D. T. Trường, L. . T. T. Dương, và Đ. T. K. Tro, “Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phân hủy benzene, toluene và xylene của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 4, tr 55-61, tháng 8 2022.