[1]
L. Q. Anh, T. T. M. Dung, và T. N. Tâm, “Sự tồn tại nghiệm và đặt chỉnh Zolezzi của bài toán cân bằng vector yếu và mạnh”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 56-63, tháng 8 2022.