[1]
T. T. Hương, N. T. H. Nam, và P. T. T. Lan, “Xây dựng môi trường học tập tương tác trong dạy đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh thông qua mạng xã hội học tập Edmodo”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 46-55, tháng 8 2022.