[1]
N. H. Yến, N. T. H. Nam, và L. M. Thi, “Thiết kế đề kiểm tra kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 26-35, tháng 8 2022.