[1]
N. T. N. Như và P. T. Dược, “Các loại đặt chỉnh của bài toán quy hoạch hai mức”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 10-18, tháng 8 2022.