[1]
N. T. Anh, P. T. Dược, L. T. V. Khánh, và P. T. A. Thư, “Tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu cho bài toán tối ưu vector không lồi”, CTUJSVN, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, tr 1-9, tháng 8 2022.