[1]
T. V. Tỷ, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long”, CTU J. Sci., vol 58, số p.h 5, tr 14-21, tháng 10 2022.