[1]
P. T. T. Hoa và P. M. Hạnh, “Đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tháng 12 2022.