[1]
L. T. Hiếu, N. C. Ngôn, và P. P. T. X. Riêng, “Ứng dụng công nghệ IoT trong cảnh báo rò rỉ khí gas hộ gia đình”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 1-8, tháng 6 2022.