[1]
N. T. K. Liên, V. N. Sơn, và H. T. Giang, “Thành phần loài và mật độ giáp xác râu ngành (Cladocera) và giáp xác chân chèo (Copepoda) trong ao nuôi tôm nước lợ thâm canh”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 77-87, tháng 12 2022.