[1]
N. T. A. Thư, “Nhận thức của sinh viên về tác động của việc làm thêm đối với các hoạt động học tập và sinh hoạt: Trường hợp của sinh viên ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 1-10, tháng 6 2022.