[1]
N. T. H. Hạnh, “Thơ Đường Xa của Nguyễn Duy - Đi xa và nhìn về”, CTU J. Sci., vol 57, số p.h 2, tr 204-210, tháng 4 2021.