[1]
U. T. Nhàn, N. T. K. Oanh, và N. K. Nghĩa, “Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn từ lá thực vật có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng”, CTU J. Sci., vol 57, số p.h 2, tr 94-103, tháng 4 2021.