[1]
L. H. Chương, T. P. Lộc, L. M. Kim, và D. T. Tuyền, “Định lý giới hạn trung tâm trong mô hình trò chơi công bằng”, CTU J. Sci., vol 57, số p.h 2, tr 39-43, tháng 4 2021.