[1]
T. T. Ái, “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘ I: NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN”, CTUJSVN, số p.h 1, tr 214-220, tháng 5 2004.