[1]
Đ. V. Khanh, “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ISO HAY EFQM?”, CTUJSVN, số p.h 1, tr 172-178, tháng 5 2004.