[1]
N. T. Tùng, N. Q. Nam, T. T. Ái, và N. P. Hậu, “Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, CTU J. Sci., số p.h 53, tr 96-107, tháng 11 2017.