Anh, N. H., Mẫn, T. N. và Nghi, T. H. M. (2024) “Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 60(3), tr 22-36. doi: 10.22144/ctujos.2024.319.