Nhật, T. M., Ngôn, N. C. và Thắng, T. V. (2023) “Thiết kế thẻ RFID tích hợp cảm biến công suất thấp ứng dụng theo dõi hoạt động cá thể bò sữa”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(CĐ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), tr 25-34. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.026.