Luân, Đ. T., Đường, T. V. H. và Nghĩa, N. K. (2023) “Khảo sát một số chức năng sinh học của 6 dòng vi sinh vật tổng hợp acid lactic”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), tr 151-161. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.017.