Lý, L. M., Thảo, H. T. N. và Mai, N. T. P. (2023) “Vi ghép bưởi năm roi (Citrus grandis cv. ‘nam roi’) trong điều kiện in vivo”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), tr 140-150. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.016.