Ngân, N. V. C., Dũ, L. V., Hồng, T. T. K., Thuận, N. C. và Lavane, K. . (2023) “Khảo sát hệ phiêu sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), tr 16-29. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.003.