Việt, L. H. và Ngân, N. V. C. (2022) “Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) ở các thời gian lưu nước khác nhau”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 59-67. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.244.