Mướt, N. V., Adan, M. H. M. ., Nhị, H. M., Khanh, N. V. và Ngôn, N. C. (2022) “Giải pháp điều khiển áp suất theo lưu lượng nước rửa trong quá trình phẫu thuật nội soi khớp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 51-58. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.243.