Tuấn, N. T., Tuấn, P. V., Quý, N. V. và Nhung, H. T. P. (2022) “Sử dụng ảnh vệ tinh sentinel 2 và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 150-163. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.254.