Nhân, T. H., Liên, Đ. T. và Hùng, C. V. (2023) “Hiện trạng và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), tr 85-98. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.010.