Tài, V. V., Hưng, T. N. và Nhạng, H. V. (2022) “PHÂN LOẠI ẢNH DỰA VÀO HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT ĐƯỢC TRÍCH XUẤT”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.242.