Mỹ, N. T. H. và Lộc, T. Đ. (2022) “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.260.