Thu, T. T. L. (2022) “ẨN DỤ VỊ GIÁC ‘苦 (KHỔ)- ĐẮNG’ TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.259.