Chí, N. V., Tùng, N. P., Khanh, P. D. và Quyển, T. N. (2022) “Nghiên cứu chuyển hóa glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất xúc tác dị thể”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 30-35. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.240.