Trân, Đ. H., Hải, H. Q., Bích, T. N., Trương, N. H., Kiệt, B. T., Phượng, P. Đ. P. và Lãm, N. T. (2022) “KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TYPE A/H5 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TỈNH ĐỒNG THÁP”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.252.