Trang, H. N. và Thu, H. T. V. (2022) “Tình hình nhiễm virus gây bệnh Marek trên gà thả vườn ở thành phố Cần Thơ ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), tr 1-6. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.072.