Sơn, N. T., Tuấn, T. H., Tính, T. T. và Thịnh, Q. N. (2022) “Giám sát từ xa phụ tải điện hộ gia đình bằng ứng dụng Blynk”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.073.