Nghi, N. T. P. và Hạnh, N. T. H. (2022) “SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.258.