Thy, C. T. A., Luân, Đ. T., Xã, L. T., Thảo, N. P. và Nghĩa, N. K. (2022) “Đánh giá chất lượng của hai dạng phân bón hữu cơ lỏng và rắn được tạo ra từ nước thải hầm ủ biogas”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 106-116. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.249.