Long, N. T. và ƠN, N. T. (2022) “Đánh giá hiện trạng của một số nghề khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), tr 98-105. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.248.