Nghĩa, N. Q., Hân, L. Q. và Ngôn, N. C. (2022) “Khảo sát ảnh hưởng của các tham số bộ điều khiển fuzzy PD + I trên động cơ không đồng bộ ba pha”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(5), tr 52-59. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.220.