Hiền, T. T. T. (2022) “THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla paramamosain”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), tr 1-8. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.078.