Tài, V. V., Thoại, N. H., Cương, L. T. K., Trang, P. N. N., Khánh, T. X. và Từ, T. Đ. (2022) “Thuật toán di truyền trong phân tích chùm cho dữ liệu rời rạc và ứng dụng cho nhận dạng ảnh”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(3), tr 107-114. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.070.