Tiên, N. T. K., Tuấn, D. A. và Quang, Đ. M. (2022) “Thuận lợi và khó khăn trong việc học trực tuyến của học sinh ở một số trường trung học phổ thông”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), tr 91-96. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.155.