Oanh, N. T. P., Tài, V. P., Mẫn, N. N., Trường, B. D. T., Dương, L. . T. T. và Tro, Đ. T. K. (2022) “Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phân hủy benzene, toluene và xylene của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(4), tr 55-61. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.163.