Diễm, N. K. và Diễm, P. K. (2022) “Theo dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(4), tr 35-44. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.161.